OFERUJEMY

Analizy i opracowania

Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy na temat zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem czy ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, oferujemy Państwu swoje usługi w przygotowywaniu dokumentacji, analiz i opracowań dla Waszych zakładów.

Opracowania takie jak analiza przyczyn wybuchu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czy dokument zabezpieczenia przed wybuchem wymagają konkretnej wiedzy. Powinny zostać sporządzone w oparciu o informacje na temat zachowania się substancji chemicznych czy na przykład czynników dochodzenia do zapłonu, jak również o znajomość przepisów. Będą wtedy spełniać wszystkie prawne wytyczne, ale także pozwolą lepiej dbać o bezpieczeństwo w danym obiekcie. Nie warto dopuszczać do zaniedbań w tym zakresie, lepiej powierzyć przygotowanie dokumentacji fachowcom z RiskCon – firmy doskonale rozumiejącej specyfikę zagrożeń przemysłowych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Wymóg opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych...
WIĘCEJ

Ocena zagrożenia wybuchem​

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Ocena zagrożenia wybuchem​

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne...
WIĘCEJ

Analiza przyczyn wybuchu

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W USTALANIU PRZYCZYN WYBUCHU

Analiza przyczyn wybuchu

Jeżeli w zakładzie pracy doszło do wybuchu, niezbędne jest ustalenie przyczyn takiego zdarzenia. Celem takich działań jest wykluczenie zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości.
WIĘCEJ

Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR

WYKONUJEMY KALKULACJĘ DOTYCZĄCĄ KWALIFIKOWANIA FABRYKI DO KATEGORII ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR

Od 17 lutego 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku...
WIĘCEJ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW TEGO WYMAGAJĄCYCH

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich...
WIĘCEJ

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ PRACY

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

Instrukcje wykonujemy zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)
WIĘCEJ