ANALIZY i OPRACOWANIA

Ocena zagrożenia wybuchem​

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Pkt. 2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Pkt 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.”

link do przytoczonego rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

Do opracowań stosujemy m.in.:

  • PN-EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: pojęcia podstawowe i metodyka”
  • PN-EN 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
  • PN-EN 60079-10-2 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
  • Standard techniczny ST-IIG-0401 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Wyznaczanie .
  •  Gas Supply System Hazardous Areas Estimation and Calculation
  • PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
  • PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne”
  • PN-EN 50272-3 „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych. Część 3: Baterie trakcyjne”.
  • A risk-based approach to hazardous area classification – opracowanie The institute of petroleum

i inne

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wyżej opisanej dokumentacji. 
Wykonaliśmy ponad 300 opracowań, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy w całej Polsce.