ANALIZY i OPRACOWANIA

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

Według polskiego prawodawstwa nie jest możliwa praca z urządzeniami enegetycznymi, które nie posiadają instrukcji eksploatacji. Dokument ten zawiera nie tylko szczegółowy opis maszyny, ale także konkretne wytyczne, jak należy postępować w trakcie jego obsługi – począwszy od uruchomienia maszyny aż do jej wyłączenia. Co więcej, musi się w nim pojawić także zapis działań, które zostaną podjęte w przypadku awarii, a także wytyczne odnośnie jej napraw i renowacji. Wreszcie, nie może zabraknąć także szczegółów odnośnie zabezpieczeń i środków ochrony, mających przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom związanym z danym urządzeniem.

Dokument ten jest więc dowodem prawnym na to, że zakład świadomie korzysta z maszyny elektronicznej i wie, jakie środki ostrożności należy podjąć w czasie eksploatacji. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, służymy pomocą przy tworzeniu takich instrukcji zgodnie z wszystkimi wytycznymi prawnymi.

Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, zawierającymi w szczególności:

 1. charakterystykę urządzeń energetycznych; 
 2. opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 3. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem; 
 4. opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia
  energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 5. zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
 6. wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 7. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
 8.  identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
 9.  organizację prac eksploatacyjnych; 
 10. wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.

Instrukcje wykonujemy zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)