Aktualności

POLECAMY

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Nowa jakość szkoleń dla pracowników

0
Liczba dotychczas przeszkolonych osób

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest prze­ła­ma­nie opo­rów uży­cia gaśnicy, naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej obsługi oraz wła­ści­wego doboru sprzętu gaszą­cego.

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą techniki gaszenia, typowych pożarów występujących podczas pracy w pierwszej fazie ich rozwoju. Omawiamy i ćwiczymy zasady postępowania, ewakuacji i zawiadamiania Państwowej Straży Pożarnej.

OFERUJEMY

  • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników
  • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji zwalczania pożarów
  • Ćwiczenia ewakuacji
  • Pokazy gaszenia 

więcej na stronie www.symulatorpozaru.pl