ANALIZY i OPRACOWANIA TECHNICZNE

Operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów

Fala pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów, które miały miejsce w ostatnim czasie, spowodowała podjęcie zdecydowanych działań, których rezultatem jest m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska. 

Nowe regulacje  zaostrzają wymagnia prawne wydawania zezwoleń i pozwoleń odpadowych. Celem jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej w gospodarce odpadami. Zmiany prawne wymagają opracowania Operatu Przeciwpożarowego, który jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów

Operat ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów – co to takiego?

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, oprócz wielu różnych oświadczeń i zaświadczeń, dołącza się także Operat Przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat, w rozumieniu ustawy o PSP, stanowi opinię osób legitymujących się specjalistyczną wiedzą z zakresu pożarnictwa i spełniających ściśle określone w ustawie wymagania.

Na kim ciąży obowiązek opracowania Operatu Przeciwpożarowego?

Obowiązek opracowania Operatu Pożarowego spoczywa na przedsiębiorcy , na kórym spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego,  nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

 

Kto może opracować Operat Przeciwpożarowy i z kim należy Operat uzgodnić?

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa (m.in. w przypadku maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg) albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, taki dokument może zostać sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdz. 2a ustawy o PSP. 

Natomiast w sytuacji, gdy organem właściwym jest starosta, operat może sporządzić osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o PSP, czyli osoba posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 

Operat musi być uzgodniony z komendatnem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które nie przysługuje zażalenie. 

W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym,  właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Terminy opracowania Operatu Przeciwpożarowego.

Przedsiębiorca , który występuje obecnie o stosowne zezwolenie musi do wniosku dołączyć Operat Przeciwpożarowy 

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku m.in Operat Przeciwpożarowy.

Wymagania dla Operatu Przeciwpożarowego.

Przepisy prawne nie regulują co ma zawierać Operat. Ustawa o odpadach  odności sie w pewien sposób do wymagań przeciwpożarowych budynków i miejsc składowania odpadów , a mianowicie w § art. 43 ust.2 pkt 7 mówi  „Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazyno-wania  lub  przetwarzania  odpadów  są  projektowane,  wykonywane,  wyposażane,  uruchamiane,  użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

 1)    zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas; 

2)    ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie; 

3)    ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe; 4)    możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

5)    uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmo-wania przez te ekipy działań gaśniczychUstawa o odpadach”.  

Jednak nie ma obecnie przwidzianego omawianą Ustawą  aktu prawnego ws. wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.  

Pojawiają się również liczne wskazówki pomocnicze poszczególnych Komend PSP , np.KM PSP w Bydgoszczy , KM PSP w Poznaniu. Można opierać się również na wymaganiach amerykańskich określonych w normach NFPA.

Zasadniczo, ocena Operatów przez PSP będzie odbywać się w oparciu o założenia wynikające z treści obowiązujących przepisów o odpadach,  przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno- budowlanych bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kontrola PSP przed wydaniem decyzji.

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwa-
rzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciw-
pożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwa-rzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w Operacie Przeciwpożarowym

Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.