RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA TECHNICZNE

Operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów

Fala pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów, które miały miejsce w ostatnim czasie, spowodowała podjęcie zdecydowanych działań, których rezultatem jest m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska. 

Nowe regulacje  zaostrzają wymagnia prawne wydawania zezwoleń i pozwoleń odpadowych. Celem jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej w gospodarce odpadami. Zmiany prawne wymagają opracowania Operatu Przeciwpożarowego, który jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów

Operat ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów – co to takiego?

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, oprócz wielu różnych oświadczeń i zaświadczeń, dołącza się także Operat Przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat, w rozumieniu ustawy o PSP, stanowi opinię osób legitymujących się specjalistyczną wiedzą z zakresu pożarnictwa i spełniających ściśle określone w ustawie wymagania.

 

Na kim ciąży obowiązek opracowania Operatu Przeciwpożarowego?

Obowiązek opracowania Operatu Pożarowego spoczywa na przedsiębiorcy , na kórym spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego,  nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

 

Kto może opracować Operat Przeciwpożarowy i z kim należy Operat uzgodnić?

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa (m.in. w przypadku maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg) albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, taki dokument może zostać sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdz. 2a ustawy o PSP. 

Natomiast w sytuacji, gdy organem właściwym jest starosta, operat może sporządzić osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o PSP, czyli osoba posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 

Operat musi być uzgodniony z komendatnem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie. 

Terminy opracowania Operatu Przeciwpożarowego.

Przedsiębiorca , który występuje obecnie o stosowne zezwolenie musi do wniosku dołączyć Operat Przeciwpożarowy 

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku m.in Operat Przeciwpożarowy.

Kontrola PSP przed wydaniem decyzji.

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwa-
rzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciw-
pożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w Operacie Przeciwpożarowym

Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.