RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

Według polskiego prawodawstwa nie jest możliwa praca z urządzeniami enegetycznymi, które nie posiadają instrukcji eksploatacji. Dokument ten zawiera nie tylko szczegółowy opis maszyny, ale także konkretne wytyczne, jak należy postępować w trakcie jego obsługi – począwszy od uruchomienia maszyny aż do jej wyłączenia. Co więcej, musi się w nim pojawić także zapis działań, które zostaną podjęte w przypadku awarii, a także wytyczne odnośnie jej napraw i renowacji. Wreszcie, nie może zabraknąć także szczegółów odnośnie zabezpieczeń i środków ochrony, mających przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom związanym z danym urządzeniem.

Dokument ten jest więc dowodem prawnym na to, że zakład świadomie korzysta z maszyny i wie, jakie środki ostrożności należy podjąć w czasie eksploatacji. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, służymy pomocą przy tworzeniu takich instrukcji zgodnie z wszystkimi wytycznymi prawnymi.

Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, zawierającymi w szczególności:

 1. charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 2. opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 3. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 4. opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego
  w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 5. zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 6. wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 7. wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia
  energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 8. identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
 9. organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
 10. wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych
  technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych
  dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
 11. wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

Instrukcje wykonujemy zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)