RiskCon

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO RiskCon SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RiskCon SP. Z o.o. , posiadająca:
  adres miejsca wykonywania działalności:  ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy  , NIP 716-282-83-36 ,   REGON 385210970, adres poczty elektronicznej: biuro@riskcon.pl, numer telefonu: 722127633, (dalej ADO);  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  -zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu:722127633,
  wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail:biuro@riskcon.pl  lub pisemnie na adres ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – przedstawienia oferty handlowej i usługowej
  – zaoferowania Pani/Pana produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ocenić niektóre Pani/Pana cechy, służące do analizy Pani/Pana preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać Pani/Pana profil w celu świadczenia dla Pani/Pana usług.

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienie kontaktu poprzez adres e-mail lub telefonicznie. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
  – uprzednia zgoda Usługobiorcy, Klienta lub potencjalnego Klienta,
  – wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora);

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności świadczenia usługi elektronicznej;

 7. W czasie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosujemy następujące zasady:
  – Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
  – Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
  – Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
  – Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
  – Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
  – Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  – Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami;

 8. Jako podmioty danych ma Pani/Pan prawo do:
  dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  przenoszenia danych,
  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  – okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;
  – dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 12. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczna do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dla potencjalnego Klienta.
  Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Polityka Cookies

 1. Se­r­wis nie zbie­­ra w spo­­sób au­­to­­ma­­ty­cz­ny ża­d­nych in­­fo­r­ma­­cji, z wy­­ją­t­kiem in­­fo­r­ma­­cji za­­wa­r­tych w pli­­kach co­­o­kies.
 2. Pli­­ki co­­o­kies (tzw. „cia­­ste­cz­ka”) sta­­no­­wią da­­ne in­­fo­r­ma­­ty­cz­ne, w szcze­­gó­l­no­­­ści pli­­ki te­k­sto­­we, któ­­re prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i prze­­zna­­czo­­ne są do ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su. Co­­o­kies za­­zwy­­czaj za­­wie­­ra­­ją na­­zwę stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej, z któ­­rej po­­cho­­dzą, czas prze­­cho­­wy­­wa­­nia ich na urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym oraz uni­­ka­l­ny nu­­mer.
 3. Po­d­mio­­tem za­­mie­sz­cza­­ją­­cym na urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su pli­­ki co­­o­kies oraz uzy­­sku­­ją­­cym do nich do­­stęp jest ope­­ra­­tor Se­r­wi­­su RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń o Oceny Ryzyka z sie­­dzi­­bą pod ad­­re­­sem ul. Tyczyńskiego 12, 24-100 Puławy
 4. Pli­­ki co­­o­kies wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne są w ce­­lu:

  a) do­sto­­so­­wa­­nia za­­wa­r­to­­­ści stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su do pre­­fe­­re­n­cji Uży­t­ko­w­ni­­ka oraz opty­­ma­­li­­za­­cji ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych; w szcze­­gó­l­no­­­ści pli­­ki te po­­zwa­­la­­ją roz­­po­­znać urzą­­dze­­nie Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i od­po­­wie­d­nio wy­­świe­­tlić stro­­nę in­­te­r­ne­­to­­wą, do­­sto­­so­­wa­­ną do je­­go in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych po­­trzeb;

  b) two­­rze­­nia sta­­ty­­styk, któ­­re po­­ma­­ga­­ją zro­­zu­­mieć, w ja­­ki spo­­sób Uży­t­ko­w­ni­­cy Se­r­wi­­su ko­­rzy­­sta­­ją ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych, co umo­ż­li­­wia ule­p­sza­­nie ich stru­k­tu­­ry i za­­wa­r­to­­­ści;
 5. W ra­­mach Se­r­wi­­su sto­­so­­wa­­ne są dwa za­­sa­d­ni­­cze ro­­dza­­je pli­­ków co­­o­kies:

  „se­­sy­j­ne” (se­s­sion co­­o­kies) oraz „sta­­łe” (per­­si­­stent co­­o­kies). Co­­o­kies „se­­sy­j­ne” są pli­­ka­­mi ty­m­cza­­so­­wy­­mi, któ­­re prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka do cza­­su wy­­lo­­go­­wa­­nia, opu­sz­cze­­nia stro­­ny in­­te­r­ne­­to­­wej lub wy­­łą­­cze­­nia opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej). „Sta­­łe” pli­­ki co­­o­kies prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka przez czas okre­­ślo­­ny w pa­­ra­­me­­trach pli­­ków co­­o­kies lub do cza­­su ich usu­­nię­­cia przez Uży­t­ko­w­ni­­ka
 6. W ra­­mach Se­r­wi­­su sto­­so­­wa­­ne są na­­stę­­pu­­ją­­ce ro­­dza­­je pli­­ków co­­o­kies

  a) „sta­­ty­­sty­cz­ne” pli­­ki co­­o­kies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce zbie­­ra­­nie in­­fo­r­ma­­cji o spo­­so­­bie ko­­rzy­­sta­­nia ze stron in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su;

  b) „re­­kla­­mo­­we” pli­­ki co­­o­kies, umo­ż­li­­wia­­ją­­ce do­­sta­r­cza­­nie Uży­t­ko­w­ni­­kom tre­­­ści ofert ba­r­dziej do­­sto­­so­­wa­­nych do ich za­­i­n­te­­re­­so­­wań.
 7. W wie­­lu przy­­pa­d­kach opro­­gra­­mo­­wa­­nie słu­­żą­­ce do prze­­glą­­da­­nia stron in­­te­r­ne­­to­­wych (prze­­glą­­da­r­ka in­­te­r­ne­­to­­wa) do­­my­śl­nie do­­pu­sz­cza prze­­cho­­wy­­wa­­nie pli­­ków co­­o­kies w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka. Uży­t­ko­w­ni­­cy Se­r­wi­­su mo­­gą do­­ko­­nać w ka­ż­dym cza­­sie zmia­­ny usta­­wień do­­ty­­czą­­cych pli­­ków co­­o­kies. Usta­­wie­­nia te mo­­gą zo­­stać zmie­­nio­­ne w szcze­­gó­l­no­­­ści w ta­­ki spo­­sób, aby blo­­ko­­wać au­­to­­ma­­ty­cz­ną ob­słu­­gę pli­­ków co­­o­kies w usta­­wie­­niach prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej bądź in­­fo­r­mo­­wać o ich ka­ż­do­­ra­­zo­­wym za­­mie­sz­cze­­niu w urzą­­dze­­niu Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su. Sz­cze­­gó­­ło­­we in­­fo­r­ma­­cje o mo­ż­li­­wo­­­ści i spo­­so­­bach ob­słu­­gi pli­­ków co­­o­kies do­­stę­p­ne są w usta­­wie­­niach opro­­gra­­mo­­wa­­nia (prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej).
 8. Ope­­ra­­tor Se­r­wi­­su in­­fo­r­mu­­je, że ogra­­ni­­cze­­nia sto­­so­­wa­­nia pli­­ków co­­o­kies mo­­gą wpły­­nąć na nie­któ­­re fun­k­cjo­­na­l­no­­­ści do­­stę­p­ne na stro­­nach in­­te­r­ne­­to­­wych Se­r­wi­­su.
 9. Pli­­ki co­­o­kies za­­mie­sz­cza­­ne w urzą­­dze­­niu ko­ń­co­­wym Uży­t­ko­w­ni­­ka Se­r­wi­­su i wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne mo­­gą być ró­w­nież przez wspó­ł­pra­­cu­­ją­­cych z ope­­ra­­to­rem Se­r­wi­­su re­­kla­­mo­­da­w­ców oraz par­t­ne­­rów.
 10. Wię­­cej in­­fo­r­ma­­cji na te­­mat pli­­ków co­­o­kies do­­stęp­nych jest w se­k­cji „Po­­mo­­c” w me­­nu prze­­glą­­da­r­ki in­­te­r­ne­­to­­wej. Riskc