RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA

Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR

Wykonujemy kalkulację dotyczącą kwalifikowania fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Od 17 lutego 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozporządzenie ma wpływ m.in. na zakłady klasyfikowane do tej pory jako zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Ze względu na wprowadzone zmiany Rozporządzenie w niektórych przypadkach powoduje zmianę klasyfikacji zakładów dotychczas niezaliczanych do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej.

Omawiane rozporządzenie wprowadza nowe kryteria klasyfikacji dla substancji stwarzających zagrożenie znajdujących się w zakładzie, których rodzaj i ilość decyduje o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecna klasyfikacja dostosowana została do zapisów rozporządzenia nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, tzw. CLP.

Istotnej zmianie uległa lista zawierająca kategorie substancji stwarzających zagrożenie jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy analizie klasyfikacji zakładu . Nowością jest objęcie wykazem aerozoli.

Poszerzeniu uległa również lista substancji niebezpiecznych określająca nazwę substancji, której występowanie na terenie zakładu może spowodować jego zaliczenie do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Na listę wprowadzono około 13 nowych pozycji m.in. amoniak bezwodny, siarkowodór, określone mieszaniny podchlorynu sodu, czy paliwa alternatywne.

Jednoznacznie wskazano, iż mieszaniny, dla których nie wskazano ich składu procentowego, należy traktować analogicznie jak czyste substancje, uwzględniając ich klasyfikację.

W przypadku substancji niebezpiecznych, które nie są objęte rozporządzeniem nr 1272/2008, w tym odpadów, które znajdują się lub mogą znaleźć się w zakładzie oraz które w warunkach panujących w zakładzie posiadają lub mogą posiadać równoważne właściwości pod względem możliwości wywołania poważnych awarii przemysłowych, są tymczasowo przypisane do najbardziej analogicznej kategorii wymienionej w tabeli 1 lub substancji niebezpiecznej wymienionej w tabeli 2.

Warto przeprowadzić ponowną analizę posiadanych w zakładzie substancji pod kątem klasyfikacji zakładów do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej.

klasyfikacja ZDR 211x300 - Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR
Przykładowa strona z dokumentacji