RiskCon

SZKOLENIA

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe (ppoż)

Naszym słuchaczom przekazujemy znacznie więcej, niż tylko wiedzę o tym, gdzie mają szukać gaśnicy. Prowadzimy praktyczne szkolenia: wykorzystujemy pokazy gaszenia pożarów, ćwiczymy ewakuację z budynku i uczymy osoby odpowiedzialne za jej organizację, jak radzić sobie ze stresem i zachować zimną krew. Zależy nam, by nasi słuchacze nie tylko wiedzieli, co robić, gdy dojdzie do zapłonu, ale także mieli odwagę na podjęcie niezbędnych działań. Stąd oswajanie z urządzeniami gaśniczymi, a także symulacje, uczące zachowywania trzeźwego myślenia. Nasze szkolenia to wyraz przekonania, że najlepiej uczymy się, wykonując dane czynności, a nie tylko o nich słysząc.

Nowa jakość szkoleń dla pracowników

0
Liczba dotychczas przeszkolonych osób

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest prze­ła­ma­nie opo­rów uży­cia gaśnicy, naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej obsługi oraz wła­ści­wego doboru sprzętu gaszą­cego.

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą techniki gaszenia, typowych pożarów występujących podczas pracy w pierwszej fazie ich rozwoju. Omawiamy i ćwiczymy zasady postępowania, ewakuacji i zawiadamiania Państwowej Straży Pożarnej.

OFERUJEMY

więcej na stronie www.symulatorpozaru.pl