RiskCon

OFERUJEMY

Analizy i opracowania

Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy na temat zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem czy ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, oferujemy Państwu swoje usługi w przygotowywaniu dokumentacji, analiz i opracowań dla Waszych zakładów.

Opracowania takie jak analiza przyczyn wybuchu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czy dokument zabezpieczenia przed wybuchem wymagają konkretnej wiedzy. Powinny zostać sporządzone w oparciu o informacje na temat zachowania się substancji chemicznych czy na przykład czynników dochodzenia do zapłonu, jak również o znajomość przepisów. Będą wtedy spełniać wszystkie prawne wytyczne, ale także pozwolą lepiej dbać o bezpieczeństwo w danym obiekcie. Nie warto dopuszczać do zaniedbań w tym zakresie, lepiej powierzyć przygotowanie dokumentacji fachowcom z RiskCon – firmy doskonale rozumiejącej specyfikę zagrożeń przemysłowych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Wymóg opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych...
WIĘCEJ

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Zgodnie z aktualizacją z dnia 5 września 2018 ustawy o odpadach aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentu Operat Przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej.
WIĘCEJ

Ocena zagrożenia wybuchem​

Ocena zagrożenia wybuchem​

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne...
WIĘCEJ

Analiza przyczyn wybuchu

Analiza przyczyn wybuchu

Jeżeli w zakładzie pracy doszło do wybuchu, niezbędne jest ustalenie przyczyn takiego zdarzenia. Celem takich działań jest wykluczenie zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości.
WIĘCEJ

Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR

Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR

WYKONUJEMY KALKULACJĘ DOTYCZĄCĄ KWALIFIKOWANIA FABRYKI DO KATEGORII ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.
WIĘCEJ

Dokumentacja SEVESO

Dokumentacja Seveso

Raport o bezpieczeństiwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzne plany operacyjno ratownicze.
WIĘCEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich...
WIĘCEJ

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

WIĘCEJ

Usługi inspekcyjne kamerą termowizyjną

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną​

WIĘCEJ