RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

OCENA RYZYKA WYBUCHU i DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Wymóg opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych i powodować w miejscu pracy zagrożenie wybuchem.

Stosując w pracy lub magazynując substancje mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem (gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia – pyły) pracodawca powinien dokonać oceny zagrożenia wybuchem, wskazując pomieszczenia zagrożone wybuchem. Powinien również wyznaczyć w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazać czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

Jeżeli w miejscu pracy wyznaczono strefy zagrożone wybuchem, należy wypełnić zalecenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Rozporządzenie przedstawia następujące wymagania dotyczące opracowania stosownej dokumentacji:

„§ 4.4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

  1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
  5. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.”

oraz

„§ 7. 1. Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w § 4 ust. 4 i 5.”

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wyżej opisanej dokumentacji. Wykonaliśmy ponad 400 opracowań, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy w całej Polsce.