SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego.

Szkolenie wyczerpuje wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych,

 tj. § 2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych powinni być zapoznani:

2) z zasadami ratownictwa chemicznego i sposobami postępowania w razie awarii amoniakalnej instalacji chłodniczej (niekontrolowanego wycieku amoniaku)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego.

OFERUJEMY

 • Praktyczne szkolenie z użycia sprzętu izolującego drogi oddechowe
 • Praktyczne szkolenie z użycia detektorów gazu
 • Ćwiczenia ewakuacji
 • Pokazy niebezpiecznych reakcji chemicznych
 • Wiedzę teoretyczną o zagrożeniach i prowadzenieu akcji ratowniczych popartą bogatym doświadczeniem instruktora

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania.
 • Parametry fizykochemiczne, toksyczne, pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych związków chemicznych. Oddziaływanie niebezpiecznych związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko.
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika.
 • Taktyka działań w ratownictwie chemicznym i ekologicznym.
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań.
 • Zasady ewakuacji, zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Program możemy dostosować do potrzeb danego zakładu pracy.